Gulyaev, Igor Pavlovich

Research Scientist, Ph.D. in Physics and Mathematics

Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics of SB RAS
http://www.itam.nsc.ru
Russia, 630090, Novosibirsk, 4/1, Institutskaya Str.
Phone: +7(383) 330-85-34, Fax: +7(383) 330-72-68

Reports list

  1. Belyaev V.V.*, Gulyaev I.P.*, Zaitsev A.V.*, Kuz'min V.I.*, Sergachev D.V.*
    Atmospheric supersonic air-plasma spraying: theory and experiment
    *Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics of SB RAS (Novosibirsk), Russia
  2. Sergachev D.V.*, Gulyaev I.P.*, Kuz'min V.I.*, Vaschenko S.P.*
    Plasma atomization of metalls
    *Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics of SB RAS (Novosibirsk), Russia

To participants list