Zakharov Y.P.   Dudnikova G.I.   Shaikhislamov I.F.   Ponomarenko A.G.   Tischcenko V.N.   Vchivkov K.V.  

Laboratory and numerical simulation of the disturbances in magnetized background plasma generated during expansion of space plasma clouds

Reporter: Zakharov Y.P.


To reports list