Belyaev V.V.   Gulyaev I.P.   Zaitsev A.V.   Kuz'min V.I.   Sergachev D.V.  

Atmospheric supersonic air-plasma spraying: theory and experiment

Reporter: Gulyaev I.P.


To reports list