Baksht E.K.   Belomyttsev S.   Burachenko A.G.   Grishkov A.   Shklyaev V.A.  

Stability of runaway electron beam formation in nitrogen at 100 Torr

Reporter: Shklyaev V.A.


To reports list